beau

31 tekstów – auto­rem jest beau.

Cza­sem czuję się gor­sza od skar­petki, której pa­ra za­ginęła w koszu na brud­ne pra­nie - ona przy­naj­mniej miała kiedyś parę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2016, 22:18

Dlacze­go nie wiem co Bóg zap­la­nował dla mnie ? Dlacze­go tak ciężko mi od­czy­tać je­go plan ? Co z te­go co już było ma znacze­nie ? Czy to co dziś się stało było tyl­ko po to, aby znów pogrążyć się w ciem­nych, cho­rych myślach ? Czy może to no­wy początek, początek cze­goś większe­go ? Ty­le py­tań, ze­ro od­po­wie­dzi i men­talna czar­na otchłań.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 września 2016, 20:46

Cza­sem trze­ba stać się sa­motną wyspą dla ni­kogo nie od­krytą, żeby które­goś dnia móc moc­niej­szym wrócić na ląd. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2015, 21:34

Nieza­leżnie od te­go ile będę mieć lat, nig­dy nie będę w sta­nie zu­pełnie zaak­cepto­wać mo­jej sa­mot­ności. Ona nie była wy­borem, nie miałam żad­nej op­cji, a rzad­ko kiedy lu­bimy to do cze­go jes­teśmy zmuszani. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2015, 22:58

W ta­kim dniu jak nasze urodzi­ny możemy prze­konać się, kto tak nap­rawdę o nas pa­mięta, ko­mu za­leży. Nie chodzi o bu­kiety róż i pre­zen­ty, ale o zwykłą ludzką pa­mięć, która jak często się mogę prze­konać, jest bar­dzo za­wod­na. Kończący się dzień zmusza nas do ja­kichś pod­su­mowań, roz­liczeń. Te­raz wiem jed­no - czas raz na zaw­sze za­pom­nieć o tych, którzy wyrzu­cili mnie ze swo­jej pamięci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2015, 21:45

Popląta­ne są nasze dro­gi życiowe, a na nie­szczęście prze­cięły się tyl­ko w jed­nym miej­scu i da­lej już nie chcą biec wspólnym torem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 czerwca 2015, 22:33

Ucie­czka od uk­ry­tych głębo­ko w nas prag­nień zaw­sze będzie pozorna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 23:40

Dziś zo­baczyłam Cię po raz pier­wszy od bar­dzo daw­na. Myślałam, że wszys­tko mi przeszło. Cała ta cho­roba na Ciebie. Ale Twój wi­dok wy­wołał u mnie ciepły prąd przeszy­wający ciało. Nie po­deszłam. Siedziałam, [...] — czytaj całość

myśl • 17 maja 2015, 01:09

Dążmy w życiu do osiągnięcia te­go o czym zaw­sze marzy­liśmy, nie bójmy się porażki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 maja 2015, 00:09

Mówią, że miłość przychodzi nies­podziewa­nie, że tra­fia nas jak grom z jas­ne­go nieba. A co jeśli ja wo­lałabym, żeby mi się to nie przy­darzyło ? Co jeśli z te­go nic po­zytyw­ne­go nie wy­nika ? Co jeśli na­dal sa­ma stoję pod tą burzową chmurą i zas­ta­nawiam się jak uciec, bo deszcz nie przy­niesie uko­jenia ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2015, 21:49
Zeszyty
  • Myśli – Ulu­bione cy­taty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

beau

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 września 2016, 21:31yestem sko­men­to­wał tek­st Dlaczego nie wiem co [...]

4 września 2016, 21:15Cris sko­men­to­wał tek­st Dlaczego nie wiem co [...]

9 grudnia 2015, 21:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba stać się [...]

9 grudnia 2015, 21:41beau sko­men­to­wał tek­st Miłość to piękne i [...]

9 grudnia 2015, 21:34beau do­dał no­wy tek­st Czasem trze­ba stać się [...]

7 września 2015, 23:38kamilka88 sko­men­to­wał tek­st Niezależnie od te­go ile [...]

7 września 2015, 22:58beau do­dał no­wy tek­st Niezależnie od te­go ile [...]

14 sierpnia 2015, 23:51Cris sko­men­to­wał tek­st W ta­kim dniu jak [...]

14 sierpnia 2015, 23:12beau sko­men­to­wał tek­st W ta­kim dniu jak [...]

14 sierpnia 2015, 22:06Cris sko­men­to­wał tek­st W ta­kim dniu jak [...]